EGP
E GP

มารู้จัก EGP กันเถอะ

มารู้จักกันเถอะครับ EGP คือ หนังสือ กค.ด่วนที่สุด ที่ กค. ๐๔๐๙.๓/ว ๔๐๓ ลง ๘ ต.ค. ๕๕
กำหนดให้ส่วนราชการทุกส่วนงานของ รัฐที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณต้อง ดำเนินการบันทึกข้อมูล

การจัดซื้อจัดจ้าง ใน ระบบ E-GP เพื่อให้ สามารถ เชื่อมโยงไป ยังระบบ GFMIS Web Online โดยให้มี ผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๕ หากส่วนราชการไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูลจาก ระบบ E-GP จะสร้างใบสั่งซื้อสั่ง จ้างใน ระบบ GFMIS Web Online ไม่ได้

วัตถุประสงค์ หลักๆ ของEGP

เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีความถูกต้อง ได้ด้วย ความรวดเร็ว ครบถ้วน และทั่วถึง และเชื่อมต่อ ข้อมูลจาก แหล่งข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง อื่นๆ ได้

เพื่อให้ผู้บริหาร และส่วนราชการ สามารถ ติดตาม สถานะ หรือความคืบหน้า ของการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ ได้ในลักษณะ Online

เพื่อเร่งรัดให้ส่วนราชการเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินของรัฐบาล

ความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ

EGP คือ ศูนย์กลาง ที่เป็นหน้าต่าง ในการบริการ ข้อมูล และดำเนิน ธุรกรรม ทางการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์
ความโปร่งใส และมี ประสิทธิภาพ

 • ความสะดวก
 • และความทั่วถึง
 • อย่างเท่าเทียมกัน
 • การปรับปรุง
 • นโยบายการจัดซื้อ
 • จัดจ้างอย่างมี
 • ประสิทธิภาพ
 • กระตุ้นตลาด
 • และเสริมสร้าง
 • ขีดความสามารถ
 • ของภาคเอกชน

เชื่อมโยงข้อมูล กับธนาคาร เชื่อมโยง ข้อมูล GFMIS กรอบการดำเนินงาน
พัฒนา ให้ครอบคลุม ทุกกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง และครอบคลุม วิธีการ จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
ANIME

EGP
E GP

การบริหารสัญญา E-GP

EGP เชื่อมโยงข้อมูล กับธนาคาร เชื่อมโยงข้อมูล GFMIS2 3 4
6 ภาพรวม กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง

 • แจกจ่าย / ขายเอกสาร ให้กับผู้ค้าที่สนใจ
 • รับข้อเสนอหรือ ผู้ค้ายื่นข้อเสนอ
  ระบบ E-GP
 • คัดเลือก / ประกาศ ผู้ที่ผ่าน คุณสมบัติ
 • จัดทำประกาศ
  เชิญชวน
 • คัดเลือกผู้ชนะ การเสนอราคา
 • จัดทำเอกสาร สอบราคา /
  ประกวดราคา / ประกวดแบบ
 • จัดทำรายงาน ผลการพิจารณา
  ผู้ชนะ และอนุมัติ สั่งซื้อสั่งจ้าง
 • จัดทำรายงาน ขอซื้อขอจ้าง
  และแต่งตั้ง คณะกรรมการ
 • ประกาศผู้ชนะ
 • จัดทำโครงการ
  จัดซื้อจัดจ้าง
 • เซ็นสัญญา
 • จัดทำใบ PO
 • จัดทำแผน การจัดซื้อ
  จัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ
 • บริหาร สัญญา ตรวจรับ
  และอนุมัติ เบิกจ่าย
  นำข้อมูล งบประมาณ
  จาก GFMIS เข้า EGP
  ระบบ GFMIS
 • ได้รับ งบประมาณ
  ประจำปี
 • ลงทะเบียน ทรัพย์สิน ตั้งเบิก/เบิกจ่าย
  นำข้อมูล PO จาก e-GP
  เข้า GFMIS

การเชื่อมโยง ข้อมูล กับหน่วยงานอื่น

ตรวจสอบ ข้อมูล ที่ปรึกษา /ศูนย์ข้อมูล ที่ปรึกษา ไทย/ข้อมูล แผนงบประมาณ
/ข้อมูลใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (PO) /ข้อมูลตรวจรับ และเบิกจ่าย /ข้อมูล GPSC /ระบบ GFMIS

ขั้นตอน การเชื่อมโยง ระหว่าง EGP กับ GFMIS

 • การเชื่อมโยง PO
 • ระบบ GFMIS
 • ระบบ E-GP
 • ตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขายจากฐานข้อมูลระบบ GFMIS
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 • สำหรับจัดทำ PO
 • ค้นหาเลขที่
 • โครงการ
 • สัญญา
 • Update
 • สถานะในระบบ
 • ข้อมูลเลขที่ PO และ
 • สถานะการเบิกจ่าย
 • จัดทำ PO
การเชื่อมข้อมูลในระบบจากระบบ E-GP ไปยังระบบ GFMIS
 • การจัดหา
 • การตรวจรับ
 • การจัด หาพัสดุ
 • ระบบ EGP
 • เลขที่คุม โครงการ
 • เลขที่คุมสัญญา
 • เลขคุม สัญญาในระบบ e-GP
 • Po จาก GFMIS Web Online
 • การตรวจ รับพัสดุในระบบ e-GP
 • การตรวจ รับในระบบ GFMIS
 • (บัญชี พักสินทรัพย์)
 • กรณี เป็นงบลงทุน

ขั้นตอนการเชื่อมโยงระหว่าง e-GP กับ GFMIS การเชื่อมโยงการตรวจรับ พัสดุ

ระบบ GFMIS > ระบบ e-GP > ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง > สำหรับการตรวจรับ > ค้นหาเลขที่ PO
> ตรวจรับพัสดุ > ค้นหาเลขที่คุมตรวจรับจากระบบ E-GP > จัดทำใบตรวจรับในระบบ
> Update สถานะในระบบตั้งเบิก >Update สถานะในระบบ >อนุมัติการตั้งเบิก
> Run Payment และจ่ายเงินให้ผู้ค้า > Update สถานะในระบบ รีวิวเกม

หากคุณต้องการเล่นเกมสนุกๆ ไม่เคียด และไม่ได้คิดอะไรมาก แถมได้เงินได้กำไรที่เยอะ ล้นฟ้า! นี่เลยครับ UFAstar เว็บเดียวจบ..

EGP

อัพเดท เกมใหม่ๆ จาก SLOTXO พร้อม บทความ รีวิวเกม เป็นข้อมูล สำหรับ นักเล่น สล็อตออนไลน์ และรวม โปรโมชั่น จากเว็บไซต์ Slot Online ทั้งหมด ข้อมูลใหม่ เป็นประจำ ของปี 2020

ข้อมูลอัพเดท : 31 กรกฎาคม 2020