EGP มาทำความรูจัก และวัตถุประสงค์ ของ E-GP


2834 views

EGP
E GP

มารู้จัก EGP กันเถอะ

มารู้จักกันเถอะครับ EGP คือ หนังสือ กค.ด่วนที่สุด ที่ กค. ๐๔๐๙.๓/ว ๔๐๓ ลง ๘ ต.ค. ๕๕
กำหนดให้ส่วนราชการทุกส่วนงานของ รัฐที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณต้อง ดำเนินการบันทึกข้อมูล

การจัดซื้อจัดจ้าง ใน ระบบ E-GP เพื่อให้ สามารถ เชื่อมโยงไป ยังระบบ GFMIS Web Online โดยให้มี ผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๕ หากส่วนราชการไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูลจาก ระบบ E-GP จะสร้างใบสั่งซื้อสั่ง จ้างใน ระบบ GFMIS Web Online ไม่ได้

วัตถุประสงค์ หลักๆ ของEGP

เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีความถูกต้อง ได้ด้วย ความรวดเร็ว ครบถ้วน และทั่วถึง และเชื่อมต่อ ข้อมูลจาก แหล่งข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง อื่นๆ ได้

เพื่อให้ผู้บริหาร และส่วนราชการ สามารถ ติดตาม สถานะ หรือความคืบหน้า ของการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ ได้ในลักษณะ Online

เพื่อเร่งรัดให้ส่วนราชการเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินของรัฐบาล

ความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ

EGP คือ ศูนย์กลาง ที่เป็นหน้าต่าง ในการบริการ ข้อมูล และดำเนิน ธุรกรรม ทางการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์
ความโปร่งใส และมี ประสิทธิภาพ

 • ความสะดวก
 • และความทั่วถึง
 • อย่างเท่าเทียมกัน
 • การปรับปรุง
 • นโยบายการจัดซื้อ
 • จัดจ้างอย่างมี
 • ประสิทธิภาพ
 • กระตุ้นตลาด
 • และเสริมสร้าง
 • ขีดความสามารถ
 • ของภาคเอกชน

เชื่อมโยงข้อมูล กับธนาคาร เชื่อมโยง ข้อมูล GFMIS กรอบการดำเนินงาน
พัฒนา ให้ครอบคลุม ทุกกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง และครอบคลุม วิธีการ จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
ANIME

EGP
E GP

การบริหารสัญญา E-GP

EGP เชื่อมโยงข้อมูล กับธนาคาร เชื่อมโยงข้อมูล GFMIS2 3 4
6 ภาพรวม กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง

 • แจกจ่าย / ขายเอกสาร ให้กับผู้ค้าที่สนใจ
 • รับข้อเสนอหรือ ผู้ค้ายื่นข้อเสนอ
  ระบบ E-GP
 • คัดเลือก / ประกาศ ผู้ที่ผ่าน คุณสมบัติ
 • จัดทำประกาศ
  เชิญชวน
 • คัดเลือกผู้ชนะ การเสนอราคา
 • จัดทำเอกสาร สอบราคา /
  ประกวดราคา / ประกวดแบบ
 • จัดทำรายงาน ผลการพิจารณา
  ผู้ชนะ และอนุมัติ สั่งซื้อสั่งจ้าง
 • จัดทำรายงาน ขอซื้อขอจ้าง
  และแต่งตั้ง คณะกรรมการ
 • ประกาศผู้ชนะ
 • จัดทำโครงการ
  จัดซื้อจัดจ้าง
 • เซ็นสัญญา
 • จัดทำใบ PO
 • จัดทำแผน การจัดซื้อ
  จัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ
 • บริหาร สัญญา ตรวจรับ
  และอนุมัติ เบิกจ่าย
  นำข้อมูล งบประมาณ
  จาก GFMIS เข้า EGP
  ระบบ GFMIS
 • ได้รับ งบประมาณ
  ประจำปี
 • ลงทะเบียน ทรัพย์สิน ตั้งเบิก/เบิกจ่าย
  นำข้อมูล PO จาก e-GP
  เข้า GFMIS

การเชื่อมโยง ข้อมูล กับหน่วยงานอื่น

ตรวจสอบ ข้อมูล ที่ปรึกษา /ศูนย์ข้อมูล ที่ปรึกษา ไทย/ข้อมูล แผนงบประมาณ
/ข้อมูลใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (PO) /ข้อมูลตรวจรับ และเบิกจ่าย /ข้อมูล GPSC /ระบบ GFMIS

ขั้นตอน การเชื่อมโยง ระหว่าง EGP กับ GFMIS

 • การเชื่อมโยง PO
 • ระบบ GFMIS
 • ระบบ E-GP
 • ตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขายจากฐานข้อมูลระบบ GFMIS
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 • สำหรับจัดทำ PO
 • ค้นหาเลขที่
 • โครงการ
 • สัญญา
 • Update
 • สถานะในระบบ
 • ข้อมูลเลขที่ PO และ
 • สถานะการเบิกจ่าย
 • จัดทำ PO
การเชื่อมข้อมูลในระบบจากระบบ E-GP ไปยังระบบ GFMIS
 • การจัดหา
 • การตรวจรับ
 • การจัด หาพัสดุ
 • ระบบ EGP
 • เลขที่คุม โครงการ
 • เลขที่คุมสัญญา
 • เลขคุม สัญญาในระบบ e-GP
 • Po จาก GFMIS Web Online
 • การตรวจ รับพัสดุในระบบ e-GP
 • การตรวจ รับในระบบ GFMIS
 • (บัญชี พักสินทรัพย์)
 • กรณี เป็นงบลงทุน

ขั้นตอนการเชื่อมโยงระหว่าง e-GP กับ GFMIS การเชื่อมโยงการตรวจรับ พัสดุ

ระบบ GFMIS > ระบบ e-GP > ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง > สำหรับการตรวจรับ > ค้นหาเลขที่ PO
> ตรวจรับพัสดุ > ค้นหาเลขที่คุมตรวจรับจากระบบ E-GP > จัดทำใบตรวจรับในระบบ
> Update สถานะในระบบตั้งเบิก >Update สถานะในระบบ >อนุมัติการตั้งเบิก
> Run Payment และจ่ายเงินให้ผู้ค้า > Update สถานะในระบบ รีวิวเกม

หากคุณต้องการเล่นเกมสนุกๆ ไม่เคียด และไม่ได้คิดอะไรมาก แถมได้เงินได้กำไรที่เยอะ ล้นฟ้า! นี่เลยครับ UFAstar เว็บเดียวจบ..

อัพเดทล่าสุด : 25 สิงหาคม 2022

joker joker joker